Naujienos


         Mokymosi savaitės renginiai  Marijampolėje

           2019 m. lapkričio 18-24 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius leistis į mokymosi kelionę – 20-tąją suaugusiųjų mokymosi savaitę. Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras aktyviai įsijungė į Mokymosi savaitės judėjimą. Centre ir PN skyriuje vyko įvairios veiklos: klasės valandėlės, skirtos Savaitės idėjoms ir mintims atskleisti, netradicinės pamokos, disputai, viktorinos, „proto mūšiai“. Kelios pamokos vyko netradicinėse erdvėse – Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, buvo organizuojama ekskursija po Marijampolės miestą, stebint Marijampolės gatvės meno „Malonny“ piešinius.

        Lapkričio 20 d. vyko kelionė dainuojančiu autobusu „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“. Autobusas sustojo prie  institucijų, kurios vykdo suaugusiųjų švietimą. Kiekvienoje stotelėje įlipo nauji kolegos:  Meilės Lukšienės švietimo centro darbuotojos, Profesinio rengimo centro atstovai, Suaugusiųjų mokymo centro mokytojai ir mokiniai, Petro Kriaučiūno bibliotekos darbuotojai, Užimtumo tarnybos grupelė, Sveikatos biuro ir Marijampolės kolegijos atstovai. Kiekviena įstaiga pristatė savo veiklą. Kai sulipo visi keleiviai, autobusas sustojo galutinėje stotelėje – Marijampolės profesinio rengimo centre, kur vyko floristikos, siuvinių gamybos, stalo serviravimo, automobilių mechanikos edukacijos. 

      Suaugusiųjų mokymosi savaitę vainikavo Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vykusi respublikinė konferencija “Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“. Konferencijos metu suaugusiųjų švietėjai pasidalino gerąja patirtimi, kaip tobulinti socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo strategijas, būdus ir metodikas formaliajame suaugusiųjų mokymo/si procese. Konferencijoje buvo pabrėžta, kad mokymosi sėkmė priklauso nuo daugelio dalykų: ar mes mokame mokytis, koks mūsų socialinis bendravimas, kokios mus lydi emocijos. Pranešėja Vilma Auglytė, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų  gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, teigė, kad, kuriant pozityvius tarpusavio santykius, labai svarbus yra pirmasis susitikimas su mokiniu. Kadangi daugelis suaugusiųjų ateina mokytis po ilgesnės nesimokymo pertraukos, jie turi įvairių baimių, todėl pranešėja  Alina Martinkutė -Vorobej, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos psichologė ir etikos vyresnioji mokytoja, akcentavo, kad labai svarbu padėti mokiniui atpažinti savo baimes ir jas nugalėti. Lukas Benevičius, švietimo konsultantas,  teigė, kad socialinio – emocinio ugdymo pamatas yra empatija. Pasak pranešėjo, ugdytojų didžiausias iššūkis –  padėti suaugusiajam besimokančiajam įvardinti , kaip jis jaučiasi, koks emocinis ryšys jį lydi. Konferencijos metu buvo sugriautas mitas, kad mokymą/si turi lydėti tik teigiamos emocijos. Pranešėjai dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė  ir Arūnas Bėkšta, LSŠA ELMO projekto ekspertas, teigė, kad  tiek teigiamos, tiek neigiamos emocijos gali skatinti mokinius mokytis. Vilma Nečiūnė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pasidalino gerąja patirtimi, įgyta Dubline organizuotoje  Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje pagal „Erasmus+“ programą„ Švietimo laisvės atėmimo vietose praeitis, dabartis ir ateitis“. Pranešėja akcentavo, kad mokykla – tai įstaiga, kurioje nuteistieji gali pasikeisti. Pranešėja Roma Koncevičienė, andragogė – konsultantė, pristatė projektą „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“, kurio tikslas – sudaryti sąlygas centre besimokantiems asmenims (įskaitant ir nuteistuosius) įgyti ir naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, padedančius patirti sėkmę mokymo/si procese ir gyvenime, kuriančius darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinančius atsakingą elgesį visuomenėje. Pranešėja akcentavo, kad pirmiausia reikia surasti raktą į besimokančiųjų širdis, tuomet rasim raktą į protą.  

 Konferencijos pabaigoje vyko edukacinė – pažintinė ekskursija po Marijampolės miestą. J. Basanavičiaus aikštėje, Marijampolės miesto širdyje,  Vida Mickuvienė, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė, konferencijos dalyviams išsamiai papasakojo Marijampolės miesto įkūrimo istoriją,  apžvelgė miesto prie Šešupės įkūrėjos  grafienės Pranciškos Ščiukaitės – Butlerienės gyvenimo detales. Ekskursijos dalyviai lankėsi žymiajame „Kačių kiemelyje“, buvo supažindinti su unikaliu pasaulio menininkų projektu MALONNY, apjungiančiu  Marijampolę, Londoną ir Niujorką. Dalyviai grožėjosi ant sienų nutapytais menininkų darbais. Ekskursijos metu buvo aplankyta Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilika. Vida Mickuvienė išsamiai papasakojo bazilikos susikūrimo ir išlikimo istoriją. Bažnyčia garsi  ne tik tarp vietos tikinčiųjų, bet ir tarp kaimyninių kraštų piligrimų, atvykstančių pasimelsti prie joje palaidoto palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikų. Po apsilankymo bazilikoje visi grožėjosi   Marijampolės išpuoselėtais parkais.

 


    Lapkričio 27 d. 10.00 val. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyks Konferencija – „SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“.

Konferencijos programa:


     2019 m. lapkričio 18-25 d. Lietuvoje vyks dvidešimtoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“. Lapkričio 15 d. šios savaitės atidarymo respublikinė konferencija vyko Vilniaus geležinkelio stotyje. Konferencijoje  dalyvavo  centro atstovai: biologijos mokytoja Romutė Koncevičienė, kuri jau dvidešimt metų yra suaugusiųjų savaitės koordinatorė Marijampolėje, direktoriaus pavaduotoja Elena Sabaliauskienė ir anglų k. mokytoja Vilma Nečiūnė.

       Centras jau dvidešimt metų dalyvauja suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose, jubiliejaus proga LSŠA asociacijos buvo apdovanotas padėkos raštu. Padėkos raštu apdovanota ir suaugusiųjų mokymosi savaičių organizatorė Romutė Koncevičienė.

        Tuo pačiu metu Vilniaus mokymo centre vyko respublikinė mokytojų konferencija „Užsieniečių mokymo perspektyvos Lietuvoje ir Europos sąjungoje“, skirta Erasmus+KA2 projektui „Step to the New life“, kurioje dalyvavo Pataisos namų skyriaus vedėjas Antanas Leknickas ir etikos mokytoja Daiva Malinauskienė.

 

          Kviečiame visus aktyviai dalyvauti 20-osios suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“renginiuose.

 


     2019 m. lapkričio  11-16 d. centre vyko tolerancijos savaitė. 2019 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys. Tolerancijos savaitės  metu mokiniai su dailės mokytoja Jūrate Preikšiene gamino tolerancijos švyturį ir skrajutes, kuriuos iškabino centro koridoriuje. Klasių valandėlių metu mokiniai su klasių auklėtojomis aptarė  tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius. Savaitės renginys buvo atvira integruota istorijos-psichologijos pamoka, kurią vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė, psichologo padėjėja Audra Bernotaitienė ir sveikatos specialistė Irena Saldūnaitė. Pamokoje aptarta istoriniai įvykius: LDK ir dabartinė tautinė politika, nacistinėje Vokietijoje vykdyta nepakantumo ir antirasinė politika ir kt. Kalbėta apie emocijų  priklausomybę nuo  žmogaus charakterio, jo poveikį elgsenai, sveikatai. Refleksijos metu mokiniai užrašė savo mintis, kaip jie supranta toleranciją.

 


PYRAGŲ DIENA

 


 Paminėkime kartu tarptautinę Tolerancijos dieną!

   Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuoja Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą Lietuvoje. Žodis tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius.

Lapkričio 11-16 d. centre skelbiama Tolerancijos savaitė.

Siūloma per istorijos, etikos, pilietiškumo pagrindų, kalbų pamokas, klasių valandėles paanalizuoti tolerancijos / netolerancijos temą: kaip nuo žodžių gali būti pereinama prie darbų.

  Vaiko gerovės komisija

 


      Spalio 24 dieną, ketvirtadienį, kaip ir kiekvienais metais,  mūsų Centre vyko LR konstitucijos egzaminas, skirtas Konstitucijos dienai paminėti. Dalyviai turėjo galimybę pasitikrinti žinias apie valstybės valdymą, piliečių teises ir pareigas. Geriausias Konstitucijos žinias pademonstravę dalyviai buvo apdovanoti prizais.


    Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija dalyvauja projekte „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“. Projektą su partneriais vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

      Projekto darbe dalyvauja ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro mokytojai. Spalio 8-12 dienomis centro fizikos mokytoja metodininkė Virginija Sveikatienė ir geografijos mokytoja metodininkė Rima Jančiauskienė kartu su dar aštuoniais respublikos suaugusiųjų mokymo centrų mokytojais dalyvavo stažuotėje Lisabonoje.

        Stažuotės tikslas – susipažinti su neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistema Portugalijoje pristatant, praktiškai stebint ir analizuojant kompetencijų pripažinimo, validavimo ir sertifikavimo procesus.

   Stažuotės metu vyko pristatymai, diskusijos, lankytasi keliuose Lisabonos mokymo centruose, susipažinta su Portugalijos vyriausybės vykdoma suaugusiųjų švietimo politika, mokymo bazėmis.

 

 


     Spalio 4, 5 dienomis rytinių ir neakivaizdinių klasių mokiniai ir mokytojai Tarptautinės mokytojų dienos proga lankėsi Vinco Mykolaičio Putino tėviškėje, Pilotiškių kaime ( Prienų rajone). Įdomu tai, kad IVC klasės mokinė Julija Mykolaitienė yra Vinco Mykolaičio Putino giminaitė – rašytojo brolio anūko marti. Julija – ne tik muziejaus puoselėtoja, bet ir gidė, įdomiai papasakojusi apie rašytojo biografiją ir kūrybą. Ekskursijos metu stebėjom apylinkes nuo mėgiamo Vinco Mykolaičio Putino kalnelio – Aušrakalnio, apžiūrėjom klėtelėje autentiškus rašytojo daiktus. Mus, mokytojus, maloniai nustebino mėgėjiško teatro”Vėtrungė” aktorių vaidinimas pagal Juozo – Tumo Vaižganto pjesę. Po nuotaikingo vaidinimo  prie vaišių stalo dar ilgai vyko diskusijos apie Vinco Mykolaičio Putino biografijos detales.