BIBLIOTEKA

SKAITYK – MOKYKIS – TOBULĖK !

Darbuotojai:  
 
Agnė Vosylienė.
Kontaktai:
El. p.  smcbiblioteka@gmail.com
Tel.  (8 343) 71 190

                Apie mus

    Biblioteka yra integrali centro dalis.  Jos veiklos kryptys atitinka centro siekius ir uždavinius. Ji yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais ji ugdo mokinių komunikacinius, informacinius, mokėjimo mokytis ir kt. gebėjimus. Moko susirasti reikiamą informaciją, ją atrinkti, analizuoti, vertinti  ir pateikti.

    Bibliotekos paskirtis – užtikrinti centro mokymo krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą bei jų sklaidą, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

                Veikla

    Knyga yra pagrindinis informacijos ir  žmogaus kultūrinio tobulėjimo šaltinis. Bibliotekoje nuolat atliekami mokinių skaitymo poreikių tyrimai, jie analizuojami, o gauti rezultatai naudojami mokinių skaitymo motyvacijai skatinti. Bibliotekos vienas iš skaitymo propagavimo būdų – įvairių  dokumentų parodos bei apžvalgos (teminės, proginės ir įsimintinų datų parodos, valstybinių bei kalendorinių datų paminėjimas, rengiami scenarijai). Biblioteka kaupia ir skleidžia informaciją, įvairiais būdais supažindina mokinius ir mokytojus su nauja literatūra, padeda mokytojams parinkti reikiamą literatūrą įvairiems renginiams.

    Skaitykloje eksponuojama aktuali medžiaga abiturientams, dalykų mokytojams, nuolat papildomi teminiai segtuvai, rengiami rekomenduojamos literatūros sąrašai. Mokiniai ir mokytojai turi galimybę ieškoti informacijos internete ir kitose laikmenose, sudarytos sąlygos mokytojams vesti atviras, integruotas dalykų pamokas, vykdyti įvairią popamokinę veiklą.

    Bibliotekoje įdiegta Mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekos procesus – nuo dokumentų gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Sukurta bibliotekos fondo duomenų bazė, kurią sudaro daugiau kaip 15.000 bibliografinių įrašų.

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas, kurį sudaro 7325 vnt. dokumentų;
 • skaitykla, kurioje yra 23 darbo vietos, iš jų -7  kompiuterizuotos, turinčios prieigą prie interneto;
 • vadovėlių saugykla, kurią sudaro 8351 vnt. knygų.

Abonemente naudojamasi sukaupta:  

 • programine lietuvių ir užsienio literatūra;
 • pedagogine metodine literatūra;
 • literatūra užklasiniam skaitymui;
 • visuomenine literatūra ir kt.

Skaitykloje galite:

 • naudotis enciklopedijomis, žodynais,  žinynais, vadovėliais;
 • ieškoti informacijos  ugdymo tikslais  internete;
 • įsirašyti informaciją į laikmenas;
 • naudotis multimedia;
 • dirbti su mokomosiomis programomis;
 • įvairių dalykų  metodine medžiaga;
 • mokytojų parengtais įvairių renginių scenarijais;
 • naudotis vaizdo ir garso įrašais;
 • atlikti įvairias mokomąsias užduotis;
 • susipažinti su  įvairių knygų  parodomis;
 • rengti savo darbų parodas;
 • skaityti periodinius leidinius ir kt.  

     Didelis dėmesys skiriamas bibliotekos aplinkos, jos erdvės kūrimui, siekiama, kad biblioteka taptų bendravimo, mokinių užimtumo, informacijos ir kultūros centru.